بررسی نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان

چکیده:
مقدمه
امروزه ترویج مواد مخدر یکی از معضلات نوجوانان می باشد و مواد مخدر صنعتی به دلیل در دسترسی و استفاده آسان زمینه گرایش توسط نوجوانان را افزایش داده است، هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون مدل نقش میانجی گرانه نیروی انتظامی در رابطه ی بین حمایت خانواده و حمایت اجتماعی در میان معتادین نوجوان استان هرمزگان می باشد.
مواد و روش ها
تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و تحلیل مسیر است، جامعه آماری آن شامل کلیه نوجوانان 15 -20 ساله که به یکی از انواع مواد مخدر اعتیاد داشتند، سپس تعداد 345 نفر به صورت در دسترس از بین نوجوانان معتاد به عنوان نمونه انتخاب شدند، داده ها از طریق پرسشنامه های شیوه های فرزند پروی بامریند (1991)، حمایت اجتماعی زیمت و همکاران (1998) و 10 سوال محقق ساخته، جهت درک نقش حمایتی نیروی انتظامی جمع آوری شد. با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی کلموگروف اسمیرنف و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار spss20 و AMOS تحلیل شدند.
یافته ها
ضریب تحلیل مسیر نشان دهنده اثر معکوس و غیرمستقیم حمایت اجتماعی بر حمایت سهل گیرانه خانواده، اثر مستقیم حمایت اجتماعی در حمایت نیروی انتظامی، اثر معکوس و غیرمستقیم حمایت نیروی انتظامی در حمایت (سهل گیرانه و مستبدانه) خانواده، اثر غیرمستقیم حمایت نیروی انتظامی در حمایت مقتدرانه خانواده و اثر مستقیم حمایت اجتماعی در حمایت مقتدرانه خانواده بود.
نتیجه گیری
حمایت اجتماعی هم در سبک های مناسب حمایت خانواده و هم بر بهبود حمایت نیروی انتظامی از خانواده ها تاثیرگذار می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -264
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617651 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!