بررسی اثربخشی رفتار جرات مندانه بر کاهش آمادگی به اعتیاد

چکیده:
مقدمه
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه بر کاهش آمادگی به اعتیاد دانش‏آموزان پسر کلاس یازدهم شهر همدان بوده است.
مواد و روش ها
این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. از میان دبیرستان‏های پسرانه شهر همدان از طریق نمونه گیری خوشه اییک مدرسه انتخاب و به صورت تصادفی 40 نفر انتخاب شدند و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند (تعداد هر گروه 20 نفر بوده است). آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه به‎مدت هشت جلسه در مورد گروه اول اجرا شد و گروه کنترل در لیست انتظار بودند.
یافته ها
داده ها با‎استفاده‎از تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شدند. در آمار توصیفی مشخص شد که نمرات گروه آزمایش نسبت‎به گروه کنترل کاهش زیادی پیداکرده است و پس آزمون نشان داد که مقدار F به‎دست آماده در آمادگی فعال به اعتیاد 1076/7 و در آمادگی منفعل به اعتیاد 2608/4 است که در سطح (0/001 < P) معنی دار است.
نتیجه گیری
تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش جرات ورزی توانسته است نمرات گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل در هر دو بعد آمادگی به اعتیاد به طور معنی داری کاهش دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
251 -256
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617652 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!