تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژه انتظامی استان همدان در سال 1394

چکیده:
مقدمه
انسان جهت رسیدن به رشد و پیشرفت در جنبه های گوناگون می بایست از توانایی لازم جهت مقابله با موقعیت های دشوار زندگی برخوردار باشد. به این ترتیب برخورداری از مهارت های زندگی و به کارگیری آن جهت دستیابی به رشد و کمال می تواند بسیاری از مشکلات، ناکامی ها و ناهنجاری ها را رفع نماید و در عوض یک زندگی بانشاط، پرتلاش، روبه پیشرفت و کمال، مفید و سازنده را به ارمغان آورد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر به‎بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل کارکنان یگان ویژه استان همدان پرداخته است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیرآموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل از طرح پیش آزمون ‎و پس آزمون با گروه کنترل انجام گردید. به‎همین منظوراز بین 140 نفر ازکارکنان 30 نفرکه بالاترین نمرات را از پیش آزمون (پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه منبع کنترل) به‎دست آوردند، انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم گردیدند که هرگروه شامل 15 نفر بود.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های زندگی بر سلامت‎روان و منبع کنترل افراد تاثیر به‎سزایی دارد به نحوی که در ارزیابی نهایی از دوره آموزشی، اکثر آزمودنی ها، برخورداری از مهارت های زندگی را برای همه افراد مفید و لازم قلمداد نمودند. مقیاس های A (نشانگان جسمانی) B (نشانگان اضطرابی) و D (نشانگان افسردگی) و نمره کل با 99 درصد اطمینان معنادار بودند و مقیاس C (نارسا کنش‎وری اجتماعی) معنادار نشد.
نتیجه گیری
براساس یافته‎های تحقیق پیشنهاد می‎شود مهارت‎های زندگی در بین کارکنان نیروی‎انتظامی آموزش و تقویت شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
239 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617653 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!