سنتز نانوساختارهای اکسید وانادیوم به روش هیدروترمال با بهره گیری از فرآیند التراسونیک

پیام:
چکیده:
نانولوله های اکسید وانادیوم با استفاده از پودر V2O5 به عنوان شروع کننده واکنش و هگزادسیل آمین (C16H36N) به عنوان الگوی ساختار با استفاده از ژل V2O5.nH2O که بوسیله فرآیند هیدروترمال در دمای °C 180-150 و در مدت 7-2 روز ساخته شد. اثر التراسونیک در شکل گیری نانولوله گزارش شد. ساختار و مورفولوژی نانولوله ها توسط پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد. قطر داخلی و خارجی نانولوله ها به ترتیب از 30 تا nm 40 و 50 تا nm 130، متغیر بود. همچنین نانولوله های تولیدی چند میکرومتر طول داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
291 تا 297
لینک کوتاه:
magiran.com/p1617974 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!