کاربرد الگوی Kirkpatrick در ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها در زنان

چکیده:
زمینه و هدف
مصرف خودسرانه دارو از معضلات حاد بهداشتی است. آموزش پیشگیری از آن اهمیت زیادی دارد. اگر آموزش، تغییرات لازم را در شرکت کنندگان ایجاد نماید، اثربخش می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از مدل کرک پاتریک (Kirkpatrick) به ارزشیابی برنامه آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه داروها در زنان پرداخت.
روش کار
این مطالعه از نوع ارزشیابی برنامه بر اساس الگوی Kirkpatrick بود که روی 88 نفر از زنان انجام شد. از روش نمونه گیری خوشه ایاستفاده گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، دو پرسش نامه محقق ساخته و DREEM (Dundee ready education environment measure) مبتنی بر الگوی Kirkpatrick بود که روایی و پایایی آن محاسبه شد. آموزش گروه آزمون طی یک ماه صورت گرفت. میزان اثربخشی آموزش بر حسب اختلاف معنی دار نمرات حیطه های واکنش، یادگیری و رفتار در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمون و شاهد انجام گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی در نرم افزار آماری SPSS مقایسه و تجزیه تحلیل شد.
یافته ها
میانگین نمره مطلوبیت ادراکات سطح واکنش به صورت درک محیط یادگیری 06/7 ± 81/44، توانایی علمی 11/4 ± 50/31، شرایط اجتماعی 54/3 ± 50/22، جو آموزش 46/7 ± 10/43 و آموزش دهنده 20/5 ± 37/41 به دست آمد. اختلاف معنی داری بین میانگین تغییر آگاهی و بین میانگین تغییر نگرش بعد از آموزش در سطح دوم و نیز بین میانگین تغییر رفتار در سطح سوم گروه آزمون و شاهد بر اساس آزمون Independent t وجود داشت (001/0 < P).
نتیجه گیری
دوره آموزشی پیشگیری از مصرف خودسرانه دارو بر اساس ارزشیابی Kirkpatrick، تغییرات موثر ایجاد نمود و اثربخشی مناسب داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
375 -383
لینک کوتاه:
magiran.com/p1618033 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!