بررسی اثر آلایش کروم برروی ویژگی های ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت MnFe2-xCrxO4

چکیده:
در این تحقیق نانوذرات فریت منگنز با فرمول MnFe_(2-X) Cr_X O_4 (75/0 ،5/0،25/0،0x=) ساخته شد. ویژگی های ساختاری نمونه ها با پراش سنجی پرتو ایکس(XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی((FESEM، همچنین ویژگی-های مغناطیسی با اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی و مغناطش سنج ارتعاشی (VSM) مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز XRD نشان
می دهدکه ساختار فریت اسپینلی با فازخالص در نمونه ها شکل گرفته است و با استفاده از معادله ی شرر اندازه بلورک ها در حدود 4 نانومتر به دست آمد. تصاویر FESEM نشان می دهد که ذرات کلوخه شده اند. نتایج VSM نشان می دهد که مغناطش نانوذرات با افزایش میزان آلایش کروم،کاهش می یابد. همچنین اندازه گیری پذیرفتاری مغناطیسی متناوب نمونه ها نشان می دهد که پاسخ نمونه ها به میدان مغناطیسی خارجی به بسامد اعمالی وابسته است و پس از محاسبات و برازش داده ها مشخص شد که مواد ساخته شده در دماهای پایین رفتار ابرشیشه اسپینی با برهم کنش قوی بین نانوذرات دارند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p1619621 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.