حینما یستنجد الترکیب بالصواته

نویسنده:
چکیده:
یرمی هذا البحث إلی البرهنه علی ان الوقف، باعتباره ظاهره إیقاعیه (صوتیه)، لیس تابعا للترکیب ولا اثرا من آثاره کما کانت قد ذهبت إلی ذلک الصواته التولیدیه. وقد اعتمد الباحث، للبرهنه علی استنجاد الترکیب بالوقف وإعاده تنظیم القول لیکون تاما ودالا، علی نصوص من القرآن الکریم، وعلی تراث لغوی ساهم فیه النحاه والمفسرون والاصولیون، من جهه، وعلی تراث لسانی طمسته النظریات التی هیمنت علی الساحه اللسانیه. وقد اکتفینا، هنا، بدراسه ظاهرتین: تتمثل اولاهما فی دور الوقف فی رفع اللبس الترکیبی، بینما تتمثل الثانیه فی تاسیس الوقف للعلاقات الترکیبیه. وقد تبنینا، لبیان ذلک، النظریه الصواتیه الإیقاعیه کما تبلورت داخل الاتجاه التولیدی.
وقد خلصنا إلی ان الوقف مبنین للقول، وموجه وبان له. وبذلک لا یکون الوقف ظاهره سطحیه بل هو ظاهره موسسه للقول مساویه، فی هذا الباب، للترکیب. وهکذا، تبطل فکره تحکمیه الترکیب، وتبرز فکره التعاون بین مکونات النحو (الصواتیه والصرفیه والترکیبیه والدلالیه والتداولیه) من اجل إنتاج اقوال تومن التواصل اللغوی وتصونه.
زبان:
فارسی
صفحات:
103 تا 122
لینک کوتاه:
magiran.com/p1619995 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!