سبک رهبری توزیع شده و اثربخشی سازمانی مدارس

چکیده:
هدف پژوهش حاضر مطالعه رابطه بین سبک رهبری توزیعشده با اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه شهر همدان است که از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری کلیه دبیران مدارس متوسطه دولتی شهر همدان در سال 1393 است. با استفاده از نمونهگیری تصادفی طبقهای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 335 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد سبک رهبری توزیعشده و اثربخشی سازمانی مدارس استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده - یکطرفه، همبستگی پیرسون، t ها، از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون کالموگروف- اسمیرونوف، آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت رهبری توزیعشده و اثربخشی سازمانی مدارس متوسطه بالاتر از حد متوسط ( 3) است. بین سبک رهبری توزیعی مدیران، با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، مولفه توسعه حرفهای بیشترین تاثیر را برای اثربخشی سازمانی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
110 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621147 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.