واکاوی جایگاه آموزشی «هنر فیلم» درحصول آگاهی به مثابه لازمه ای برای تربیت

نویسنده:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر، توصیف، تشریح، تحلیل، واکاوی و معرفی جایگاه آموزشی هنر فیلم به مثابه ابزار/روشی نوین برای تشریح چگونگی حصول و البته تسهیل مفهوم آگاهی، ازطریق متون درسی، به مثابه یکی از لوازم و محصولات تربیت می باشد . برای دست یابی به این هدف، از روش های پژوهش توصیفی و تحلیل مفهو می از رویکردهای پژوهش کیفی استفاده شد . یافته های حاصل از این پژوهش نشان از آن دارد که باواکاوی فیلم به ماهو فیلم و نه فیلمی خاص از نگاهی فلسفی، می توان استنباط هاو استنتاج هایی بین فیلم و مخاطب در فرایند حصول و تحقق عملی مقوله ی« آگاهی»، هم چون لازمه و پیامد فرایند تربیت، انجام داد . به این صورت که با فرض فیلم همچون یک متن درسی و به تماشا نشستن آن درمحیط آموزشی از سوی معلم و فراگیر و سپس تحلیل و نقادی محتوای آن از راه گفتمان، درمعنای دقیق آن، بررسی می شود که چگونه می توان نتیجه ی این تحلیل و نقادی فیلم را «آگاهی» در معنای التفات و نوعی دانستن جدید نامید . آگاهی ای که خود تسهیل کننده ی فرایند تربیت است و اگر حاصل شود، خود هم چون دارا بودن یک نگرش، بینش و دیدگاه تلقی می شود و برنوع تفکر و عمل فراگیر موثر واقع می شود . بدین سان، در نهایت می توان روشی/ابزاری درجهت تغییر، بهبود و تعمیق مفهوم تربیت پیشنهاد کرد .
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621149 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.