جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت توسط مراجعین به درمانگاه های مراکز آموزشی درمانی شهرستان قم، سال 1394

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اطلاعات سلامت، طیف وسیعی از اطلاعات را شامل می شود، ازجمله اطلاعات درباره بیماری ها و نحوه پیشگیری و درمان اولیه آنها که یکی از دغدغه های اصلی برای بسیاری از افراد است. در این مطالعه وضعیت جستجوی اطلاعات سلامت در اینترنت توسط مراجعین به درمانگاه های مراکز آموزش درمانی شهرستان قم بررسی گردید.
روش بررسی
پژوهش حاضر به روش توصیفی - مقطعی بر روی 457 نفر از مراجعه کننده (همراه یا بیمار) به درمانگاه های مراکز آموزشی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1394 با روش نمونه گیری سهمیه ای و با استفاده از پرسشنامه برگرفته از مطالعه AlGhamdi انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری، 05/0> p تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
41% از نمونه های مورد پژوهش، از اینترنت در مورد وضعیت سلامتی خود استفاده کردند. در بررسی جستجوی اطلاعات سلامت، اکثریت نمونه ها (87%) در مورد وضعیت پزشکی خود از اینترنت استفاده کرده بودند. بیشترین موضوع مورد جستجو (14%) سرطان بود و اکثریت نمونه ها (52%)، اطلاعات پزشکی به دست آمده از اینترنت را مفید و (58%) نسبتا کافی بیان کردند. همچنین با استفاده از آزمون کای اسکوئر بین سن (001/0p=)، تحصیلات (000/0(p= و جستجوی اطلاعات سلامت در یک ماه، ارتباط معنی داری مشاهده شد.
نتیجه گیری
با توجه به میزان استفاده کم و آشنا نبودن جامعه در زمینه جستجوی اطلاعات سلامت، مسئولان باید نسبت به برنامه ریزی جهت افزایش مهارت و سواد اطلاعات سلامت تلاش کنند. همچنین نسبت به صحت و اعتبار اطلاعات موجود در اینترنت نظارت داشته باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
61 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621225 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!