تاثیر جنگل کاری گونه های سوزنی برگ و پهن برگ بر برخی ویژگی های خاک جنگل کاری ریمله-لرستان

چکیده:
جنگل کاری نه تنها پوشش گیاهی را تغییر می دهد، بلکه باعث تغییرات مهم در ویژگی های فیزیکی-شیمیایی خاک می شود. جنگلداران همیشه به دانش حاصل از بررسی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی خاک برای حمایت ازجنگل های تولیدی وابسته هستند. تحقیق حاضر به منظور بررسی برخی ویژگی های خاک در یک منطقه جنگل کاری انجام گرفت.برای انجام این تحقیق منطقه جنگل کاری شده 20 ساله ریمله خرم آباد (لرستان) با دو توده سوزنی برگ کاج بروسیا ( Pinus brutia Ten.) و سرو نقره ای(Cupressus arizonica Green.) ویک توده پهن برگ بادام کوهی
( Amygdalus scoparia Spach.) انتخاب شدند.در هر توده 10 قطعه نمونه 100 مترمربعی و در مجموع 30 قطعه نمونه به صورت تصادفی پیاده شدند و سپس در مرکز و چهار گوشه آنها قطعه نمونه 5/2×5/2 مترمربعی مستقر گردید و نمونه برداری از عمق 30-0 سانتی متری خاک به کمک روش نمونه های ترکیبی انجام شد(150 n=). نتایج نشان داد که از بین پارامترهای مورد مطالعه خاک منطقه از نظر مقدارکربن آلی و پتاسیم قابل جذب در توده های مورد نظر اختلاف معنی دار وجود دارد (01/0 p=) و همچنین از نظر مقدار نیتروژ‍ن کل نیز اختلاف معنی دار مشاهده شد( 05/0 p=). در این سه توده از نظر سایر پارامترهای خاک (pH، فسفر و وزن مخصوص ظاهری) اختلاف معنی داری وجود نداشت. توده بادام کوهی از نظر کربن آلی و پتاسیم قابل جذب بیشترین مقدار را داشته و بیشترین مقدار نیتروژن کل مربوط به توده سرو نقره ای می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
357 -365
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621275 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.