تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیک و شاخص های رشد دو اکوتیپ ریحان (Ocimum basilicum L.)

چکیده:
ورمی کمپوست به عنوان کود آلی منبع غنی از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان می باشد. به منظور مطالعه اثر کاربرد کود ورمی کمپوست بر خصوصیات رشد گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)،آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل دو اکوتیپ ریحان سبز و بنفش و 5 سطح ورمی کمپوست (0، 20%، 40%، 60% و 80 درصد حجمی ورمی کمپوست) بود. نتایج نشان داد که اثر ساده ورمی کمپوست در تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار بود. با افزایش مقدار ورمی کمپوست تا 80 درصد عدد اسپد نسبت به شاهد 34 درصد افزایش یافت و سطح برگ 7 برابر تیمار شاهد افزایش نشان داد. اثر اکوتیپ نیز در صفاتی مثل وزن تر و خشک کل، فتوسنتز و تعداد برگ در سطح احتمال 1% معنی دار شد. همچنین اثر متقابل ورمی کمپوست و اکوتیپ در صفاتی مانند طول گل آذین، طول شاخه جانبی، فتوسنتز و هدایت روزنه ای اختلاف معنی داری نشان داد. به این ترتیب بیشترین طول گل آذین و طول شاخه جانبی در ریحان سبز و در تیمار 80 درصد ورمی کمپوست به ترتیب 7/8 و 78/31 سانتی متر به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که پاسخ ویژگی های رشدی و عملکردی گیاه ریحان به طور چشمگیری تحت تاثیر مصرف ورمی کمپوست قرار گرفت. به طوری که با افزایش میزان ورمی کمپوست شاخص های رشدی و عملکرد نیز افزایش نشان داد. لذا توصیه می شود مقدار مصرف کود ورمی کمپوست با در نظر گرفتن وضعیت خاک، کیفیت آب و نتایج آنالیز خاک، نوع محصول کشت شده و تغذیه گیاهی حدود 4 تا 8 کیلوگرم در مترمربع هر 2 تا 3 سال یکبار استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
257 -269
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621283 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.