اثر روش های مختلف کوددهی بر ویژگی های کمی و کیفی میوه ی کیوی

چکیده:
کوددهی یکی از فاکتورهای اصلی موثر بر عملکرد و کیفیت میوه ی درخت کیوی است. اطلاعات کمی در مورد اثر روش‏های کوددهی بر ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی وجود دارد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف مقایسه روش های مختلف کوددهی شامل پخش سطحی (شاهد)، چالکود و کودآبیاری به تنهایی یا در ترکیب با محلول پاشی بر عملکرد، برخی ویژگی های کیفی و غلظت عناصر غذایی در میوه ی کیوی در باغ کیوی از موسسه تحقیقات مرکبات کشور-رامسر اجرا شد. نتایج نشان داد اثر روش کوددهی بر عملکرد و وزن تک میوه معنادار بوده و بیشترین مقدار این ویژگی ها در روش کوددهی کودآبیاری+محلول پاشی مشاهده گردید. علاوه براین، با کاربرد محلول پاشی در همه تیمارهای مورد مطالعه مقدار عملکرد هر درخت به‏طور متوسط افزایش 157 درصدی نشان داد. مقدار سفتی و مواد جامد محلول با کابرد محلول پاشی در همه تیمارهای کوددهی با استثنا پخش سطحی به ترتیب کاهش و افزایش نشان دادند. نتایج بررسی غلظت عناصر معدنی در بافت میوه کیوی نشان داد که اثر روش کوددهی و نیز اثر محلول پاشی بر غلظت پتاسیم، کلسیم و نیتروژن در میوه کیوی معنادار بود. علاوه براین، صرف نظر از روش کوددهی، غلظت عناصر غذایی در میوه کیوی به ترتیب پتاسیم > نیتروژن > کلسیم کاهش یافت. هم چنین، نتایج همبستگی نشان داد که مقدار سفتی میوه کیوی در زمان برداشت همبستگی معناداری با کلسیم و همبستگی منفی معناداری با نسبت های پتاسیم به کلسیم، نیتروژن به کلسیم و (پتاسیم+نیتروژن) به کلسیم داشت. مازادبراین، مقدار مواد جامد محلول در میوه ی کیوی همبستگی معناداری با نیتروژن و پتاسیم داشت. به طورکلی با توجه به مجهز بودن تمام باغ های کیوی شمال کشور به سیستم آبیاری تحت فشار، روش کوددهی کودآبیاری+محلول پاشی می تواند در زمان و هزینه ها صرفه جویی کرده و نیز منجر به افزایش عملکرد و بهبود ویژگی های کیفی میوه در زمان برداشت گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
237 -248
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621285 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.