تجارب خانواده از مراقبت بیمار مبتلا به تروما: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در بین تمامی نهاد ها، سازمان ها و موسسات اجتماعی خانواده مهم ترین، ارزشمند ترین و اثر بخش ترین، نقش ها را داراست که باعث می شود وظیفه سنگینی را در نگهداری از بیماران، پس از ترخیص از بیمارستان را داشته باشند؛ بنابراین مطالعه حاضر به منظور تبیین تجارب خانواده بیماران ترومایی پس از ترخیص از بخش مراقبت ویژه بیمارستان دکتر فاطمی در راستای مواجهه با نگهداری از بیماران در منزل، در شهر اردبیل انجام شد.
روش بررسی
در این پژوهش از رویکرد کیفی به شیوه پدیدارشناسی استفاده شده است. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف و از میان خانواده بیماران ترومایی ترخیص شده از بخش ویژه بیمارستان دکتر فاطمی شهر اردبیل انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه بدون ساختار، عمیق و تا رسیدن به اشباع اطلاعات استفاده گردید که در آخر تعداد شرکت کنندگان به 13 نفر رسید و تحلیل اطلاعات به روش 7 مرحله ای کلایزی انجام شد.
یافته ها
تحلیل تجارب شرکت کنندگان منجر به شناسایی 241 کد اولیه و ایجاد درون مایه شوک اولیه با زیر مفهوم های عدم باور وضعیت موجود، مقصر دانستن خود واطرافیان؛ مواجهه با بیمار و مراقبت با زیر مفهوم های احساس ناتوانی در نگهداری از بیمار و تصور سخت و غیر ممکن بودن مراقبت از بیمار به عنوان زیر طبقات مواجهه غیر منتظره قرار گرفت.
نتیجه گیری
با توجه به یافته های به دست آمده، خانواده ها در روزهای ابتدای ترخیص دوران پراسترسی با توجه به وضعیت بیمار و شرایط نگهداری آنان در منزل سپری می کنند و جهت سازگاری بهتر آنان نیازمند کمک تیم درمان و سازمان های دولتی می باشند و حمایت صحیح از این خانواده ها یک گام الزامی می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
90 -100
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621535 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.