ارزیابی مهارت های کوانتومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
مهارت های پرستاران به دلیل حساسیت شغلی و ارتباطشان با وضعیت سلامت افراد جامعه می بایست به طور مستمر مورد پایش قرار گیرند بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین مهارت های کوانتومی پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد انجام شد.
روش بررسی
مطالعه حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی بود که به روش مقطعی در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد در سال 1394 انجام گرفته است. جامعه پژوهش 100 نفر از پرستاران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای معتبر جمع آوری شد. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و کای اسکوئر در سطح معنی داری (05/0=α) توسط نرم افزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفتند.
یافته ها
میانگین نمرات هر یک از مهارت های کوانتومی هفتگانه دیدن، تفکر، احساس، دانش، عمل، اعتماد و مهارت زیستن در پرستاران به طور معنی داری بالاتر از میانگین نمرات معیار به دست آمد. درمجموع، میانگین نمرات مهارت های کوانتومی پرستاران 07/10±69/136 به دست آمد که این مقدار با میانگین نمرات معیار (105) اختلاف آماری معنی داری داشت(001/0>P).
نتیجه گیری
با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت پرستاران شاغل در بیمارستان های آیت الله کاشانی و هاجر شهرکرد از وضعیت مطلوبی در هر یک از مهارت های هفتگانه کوانتومی برخوردار هستند
زبان:
فارسی
صفحات:
58 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621538 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.