بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب بارداری

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اضطراب بارداری یک حالت روانی است که به نگرانی های مختص بارداری ازجمله نگرانی در مورد زایمان و سلامت نوزاد گره خورده است. هدف از این مطالعه، تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه اضطراب بارداری Pregnancy Related Anxiety Questionnaire (PRAQ) در جمعیت زنان باردار ایرانی طراحی گردید.
روش بررسی
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. پس از تایید روایی صوری و محتوا به منظور روان سنجی این ابزار 170 نفر از زنان باردار مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه PRAQ و پرسشنامه اضطراب بک را تکمیل نمودند. در این پژوهش به منظور ارزیابی روایی از مدل های تحلیل عاملی تاییدی و روایی همزمان و برای بررسی پایایی از آزمون باز آزمایی و ضرایب آزمون آلفای کرونباخ در نرم افزار AMOS در SPSS استفاده گردید.
یافته ها
نتایج تحلیل عاملی تاییدی برازش قابل قبولی برای ساختار مکنون (PRAQ) در سطح سوال و در سطح 5 خرده مقیاس به دست داد. همچنین، همبستگی معنی دار، مولفه ها و مقیاس کلی پرسشنامه (PRAQ) با پرسشنامه اضطراب بک روایی همزمان پرسشنامه را تایید کرد. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفا کرونباخ 78/0 تایید و برای عامل های پنج گانه بین 69/0 تا 76/0 بود. دامنه ضریب اعتبار بازآزمایی یک ماه بعد بر روی 40 نفر از مادران باردار بین 65/0 تا 72/0 بود (01/0
نتیجه گیری
پرسشنامه فرم کوتاه اضطراب بارداری ویژگی های روان سنجی لازم را دارد. در این پژوهش 5 عامل استخراج شده در پرسشنامه (PRAQ)، با عوامل استخراج شده در نسخه اصلی منطبق بود؛ بنابراین، پیشنهاد می شود از این ابزار برای تشخیص اضطراب و نگرانی های زنان در دوره بارداری استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621542 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.