نقش ویژگی های شخصیتی در ادراک درد زایمان در زنان ایرانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در دو دهه اخیر، محققین به ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و ادراک درد زایمان توجه بسیار داشته اند، اما مطالعات بومی معدودی در این زمینه وجود دارد. به دلیل اهمیت رضایت و سلامت زنان در تجربه درد زایمان، این مطالعه باهدف تبیین نقش ویژگی های شخصیتی در ادراک درد زایمان انجام گرفته است.
روش بررسی
پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی است. اطلاعات از طریق پرسشنامه ویژگی شخصیتی و ادراک درد زایمان توسط 220 زائو دارای شرایط ورود به مطالعه با مراجعه به بیمارستان ولیعصر کازرون، جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته ها
یافته های پژوهش نشان داد که از میان مولفه های ادراک درد زایمان، مولفه واکنش به درد به طور معنی داری به وسیله عوامل روان نژند گرایی (004/0=P و 26/0β=) و گشودگی در تجربه (034/0P= و 20/0β=)، پیش بینی می شود. عامل های روان نژند گرایی (020/0=P و 20/0β=)، گشودگی در تجربه (031/0=P و 19/0β=)، پیش بینی کننده مثبت و وظیفه گرایی (042/0=P و 20/0-β=) و پیش بینی کننده منفی، مولفه عدم تحمل درد زایمان می باشند. عوامل توافق پذیری (001/0=P و 31/0β=)، روان نژند گرایی (023/0=P و 20/0β=) و گشودگی در تجربه (042/0=P و 18/0β=)پیش بینی کننده مولفه عمق درد زایمان بود. عامل گشودگی در تجربه (19/0-β= و 044/0=P)، تنها عامل در بین ویژگی های شخصیتی بود که پیش بینی کننده منفی مولفه پذیرش درد زایمان بوده است. از بین ویژگی های شخصیتی، نمره گشودگی در تجربه (041/0=P و 19/0β=) و روان نژاد گرایی (001/0=P و 29/0β=)، پیش بینی کننده مثبت و عامل وظیفه گرایی (023/0=P و 24/0-β=) پیش بینی کننده منفی نمره کل ادراک درد زایمان بوده است.
نتیجه گیری
مشاوره صحیح و آموزش مناسب در دوران بارداری بر اساس ویژگی های شخصیتی ‏و استفاده از روش های مختلف کاهش درد زایمان، می تواند به مادران در کسب تجربه خوشایند زایمانی کمک نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -12
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621549 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.