ارتباط بین عوامل محیطی با سن منارک دانش آموزان 14-11 ساله شهر رشت

پیام:
چکیده:
مقدمه
فرآیند بلوغ در واقع مهمترین حادثه زندگی یک فرد محسوب می شود و شروع قاعدگی (منارک)، یکی از پدیده های مهم مراحل بلوغ جنس مونث محسوب می شود، بدون تردید عامل اصلی تعیین کننده ی زمان شروع بلوغ ژنتیک است. اما به نظر می رسد عوامل متعددی از جمله عوامل محیطی سن وقوع منارک را تحت تاثیر قرار دهد.
هدف
هدف این مطالعه تعیین ارتباط بین سن منارک با عوامل محیطی در دانش آموزان 14-11 ساله شهر رشت می باشد.
روش کار
این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. که طی آن 700 دانش آموز دختر مقاطع ابتدایی و اول متوسطه (14-11 ساله) در شهر رشت مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت خوشه ایتصادفی دو مرحله ای انجام شد و به صورت خوشه از بین کل مدارس ابتدایی و اول متوسطه دولتی و غیر دولتی با دانش آموزان 11- 14 ساله 30 خوشه (کلاس) و از هر مدرسه یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته، متر نواری و ترازوی دیجیتالی مارک personal scale بود. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا استفاده گردید. جهت جمع آوری داده ها پرسشنامه در اختیار دانش آموز و والدین وی قرار داده می شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری، تی، مجذور کای و رگرسیون کاکس تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
نتایج نشان می دهد میانگین و انحراف معیار سن شروع منارک 051/0±093/12 سال بود. در بررسی عوامل محیطی در دختران قاعده شده بر اساس آزمون آماری تی در تعداد دفعات استفاده از موبایل در طول هفته، مدت زمان استفاده از موبایل در طول روز بر حسب دقیقه، مدت زمان استفاده از رایانه در طول روز بر حسب دقیقه و بر اساس آزمون آماری مجذور کای در استفاده روزانه از موبایل، استفاده روزانه از رایانه و نوع فعالیت ورزشی تفاوت آماری معنادار در وقوع منارک وعدم وقوع منارک وجودداشت(P<0/05). همچنین نتایج آزمون رگرسیون کاکس نشان داد که تنها متغیرهای تعداد دفعات استفاده از موبایل در طول هفته (055/1 – 002/1 CI، 028/1 = RR) و استفاده روزانه از رایانه (578/1-977/0CI، 242/1=RR) عامل های پیش بینی کننده زمان منارک می باشند(P<0/05). و هر دوی این فاکتورها شانس وقوع منارک را افزایش می دهند. بیشترین فر اوانی وقوع منارک در این مطالعه در فصل بهار و کمترین وقوع در زمستان مشاهده شد.
نتیجه گیری
نظر به اهمیت آگاهی از سن شروع قاعدگی به عنوان یک شاخص در برنامه ریزی های بهداشتی و با توجه به اینکه یکی از نیازهای اساسی بهداشت بلوغ و باروری، ارتقای سطح دانش و آگاهی نوجوانان در چارچوب فرهنگ و باورهای مذهبی جامعه و در زمان صحیح است. نتایج این پژوهش می تواند به مدیران و برنامه ریزان جهت برگزاری کلاس های بازآموزی برای مربیان بهداشت مدارس جهت دادن اطلاعات صحیح و به موقع به دانش آموزان یاری کند و از بروز برخی عملکردهای اشتباه نوجوانان ناشی از اطلاعات نادرست همسالان و یا منابع نامناسب دیگر جلوگیری نماید.
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1622527 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.