شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام

چکیده:
این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام به انجام رسیده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر کنترل متغیرها، از دسته پژوهش های غیر آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش مدیران کسب و کارهای تعاونی و کارشناسان حوزه تعاون در شهرستان ایلام بودند که تعداد 28 نفر از آنها به روش هدفمند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش از طریق مصاحبه ساختارمند با استفاده از پرسشنامه 9 ارزشی ال ساعتی گرد آوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق نظر تخصصی استادان و متخصصان مرتبط با موضوع بررسی شد. پایایی ایزار پژوهش نیز با بررسی میزان ناسازگاری ماتریس های تصمیم حاصل از قضاوت هر کدام از پاسخ دهندگان تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارهای SPSS 23 و Expert choice11 استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش، مهم ترین عوامل موثر بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام فرهنگی، شخصیتی، اقتصادی، مدیریتی و سیاستی - قانونی بودند. عوامل فرهنگی با بیشترین اهمیت و عوامل سیاستی و قانونی با کمترین اهمیت بر رکود کسب و کارهای تعاونی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان ایلام تاثیر گذار بوده اند.
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -113
لینک کوتاه:
magiran.com/p1623508 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.