بررسی نگرش وعوامل موثر بر مشارکت صیادان شرکت های تعاونی استان گیلان

چکیده:
سازمان بین المللی کار ، تعاونی ها را ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی ، اجتماعی افراد کم درآمد می داند. یکی از قدیمی ترین تعاونی ها در ایران، تعاونی بهره برداران صیادان حاشیه دریای خزر است که در سال 1372 شمسی تشکیل گردید. این تحقیق در طول سال های 1394-1393 انجام شده و به بررسی نگرش و عوامل موثر بر مشارکت صیادان عضو تعاونی پره در استان گیلان پرداخته است. روش پژوهش حاضر از نوع علی پس از وقوع است که نوعی تحقیق میدانی از نوع رابطه ای است. این تحقیق از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری آن 6000 صیاد عضو تعاونی پره است که در 75 شرکت تعاونی عضو می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری کوکران حجم نمونه آماری آن 510 نفر محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای نمونه ها از بین 25 تعاونی انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات این تحقیق می باشد. و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید. نتایج آزمون پیرسون مشخص کرد که بین ویژگی های فردی و اجتماعی عوامل موثر با میزان مشارکت و بین بعد نگرش دانشی، رفتاری و اجتماعی با ویژگی های فردی ، نهادی و اجتماعی عوامل موثر مشارکت صیادان عضو پره رابطه معنی داری وجود دارد. ولی از بعد نگرش اقتصادی رابطه معنی داری با ان سطوح چهار گانه عوامل موثر بر وجود ندارد. نگرش کلی اعضای تعاونی پره با میزان مشارکت نیز متوسط می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -85
لینک کوتاه:
magiran.com/p1623509 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.