تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بر همنوایی با برند وبگاه آن از دیدگاه مشتریان

چکیده:
این پژوهش عوامل موثر بر ارزش ویژه برند را بر همنوایی برند مشتریان به وسیله مدل ارزش ویژه کلر را بر برند وبسایت اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران بررسی می کند. روش نمونه گیری ساده و تصادفی است و تعداد نمونه ها 384 نفر از مشتریان اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران می باشند که حداقل یک بار از وبسایت این شرکت استفاده کرده اند. روش تحقیق از نوع کاربردی بوده و طرح تحقیق توصیفی- پیمایشی است. روش جمع آوری داده ها به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه بوده و جهت تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای آزمون فرضیه ها و از تحلیل مسیر و به منظور بررسی اثر هریک ازابعاد ارزش ویژه برند برهمنوایی با برند با استفاده از نرم افزار Lisrel محاسبات مربوطه صورت می پذیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیر عملکرد برند بر قضاوت مشتریان از برند و تصویر برند تاثیر مثبت داشته و همچنین متغیر قضاوت برند و تصویر برند بر همنوایی با برند وبسایت نیز اثرمثبت و مستقیمی دارند. علاوه بر آن متغیر تصویر برند وبسایت بر قضاوت برند تاثیر مستقیم دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p1623510 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.