مقایسه بلوک عصب اوبتوراتور با بلوک عصب فمورال درتسکین درد بعد از جراحی الکتیو آرتروسکوپی بازسازی رباط قدامی زانو

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
بلوک عصب فمورال روش رایج تامین بی دردی برای بیماران تحت آرتروسکوپی زانو می باشد اما عصب دهی زانو تنها از این عصب تامین نمی شود و یکی از اعصاب دیگری که در عصب دهی زانو نقش دارد عصب اوبتوراتور است.
مواد و روش ها
در این مطالعه مداخله ای دوسوکور 60 نفر از بیماران کاندید انجام جراحی الکتیو آرتروسکوپی زانو در سال های 94- 93 به طور تصادفی به 2 گروه به تعداد مساوی تقسیم شدند. در یک گروه بلوک عصب فمورال و دیگری بلوک اوبتوراتور انجام شد. بیماران از لحاظ شدت درد با ابزار VAS و هم چنین میزان رضایت مندی [بر اساس مقیاس عالی(1)، خوب(2)، متوسط(3) و ناراضی(4)] مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده ها به نرم افزار SPSS 20 وارد شده و با استفاده از آزمون های مربوطه آنالیز شدند.
یافته ها
درد در حال استراحت در تمام ساعات اندازه گیری شده به جز ساعت 24 در بلوک فمورال کمتر از بلوک اوبتوراتور بود اما در ساعات 0، 3 و 6 پس از انجام بلوک این اختلاف معنی دار بود (مقدار P در ساعت 0 = 048/0و در ساعات 3 و 6 001/0>P). بیماران گروه فمورال در ساعت 24 میزان رضایت مندی بیشتری را نسبت به گروه اوبتوراتور نشان دادند (مقدار P = 034/0).
نتیجه گیری
این مطالعه نشان داد که بیماران گروه تحت بلوک عصب فمورال میزان درد کمتر و رضایت مندی بیشتری را نسبت به بیماران گروه تحت بلوک اوبتوراتور داشتند هر چند میانگین VAS در تمام ساعات پس از بلوک در هر دو گروه میزان قابل قبولی برای بی دردی پس از عمل بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -74
لینک کوتاه:
magiran.com/p1623645 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.