پیش بینی درد مزمن بر مبنای طرحواره های ناسازگار اولیه

نویسنده:
پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
تحقیقات فراوانی وجود دارد که رابطه بین درد مزمن و تجارب تروماتیک کودکی را بررسی کرده اند. با این حال، تحقیقات در زمینه درد و طرحواره های ناسازگار اولیه اندک است و روابط آنها روشن نیست. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه درد مزمن با طرحواره های ناسازگار اولیه است.
مواد و روش ها
در یک پژوهش توصیفی-همبستگی و مقطعی، 100 بیمار مبتلا به درد مزمن از جامعه دانشجویان دانشگاه بر مبنای نقطه برش پرسشنامه درد مک گیل سرند شدند و به عنوان نمونه پژوهش به شکلی داوطلبانه انتخاب شدند. از پرسشنامه های درد مک گیل و فرم کوتاه پرسشنامه طرحواره ناسازگارانه اولیه یانگ (YSQ-SF) استفاده شد.
یافته ها
تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که طرحواره محرومیت بیشترین توان پیش بین کنندگی درد مزمن را دارد و بعد از آن طرحواره اطاعت قادر به پیش بینی درد مزمن می باشد. طرحواره های اطاعت و رهاشدگی به ترتیب توان تبیین، قادر به پیش بین درد عاطفی هستند. طرحواره های محرومیت و بازداری قادر به تبیین درد نوروپاتیک است. همچنین، طرحواره محرومیت قادر به پیش بینی درد پیوسته و طرحواره های اطاعت و بازداری نیز می تواند درد متنوع را پیش بینی کند.
نتیجه گیری
بر اساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که چهار طرحواره محرومیت هیجانی، اطاعت، رهاشدگی و بازداری از حوزه های بریدگی/طرد، دیگر جهت مندی و حوزه گوش به زنگی بیش از حد و بازداری تعیین کننده های مهم درد مزمن می باشد. لازم است در مدیریت درد بیماران مبتلا به درد مزمن از طرحواره درمانی جهت کاهش و مدیریت درد استفاده گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -60
لینک کوتاه:
magiran.com/p1623647 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.