بررسی مقایسه انفیوژن رمی فنتانیل با تجویز تک دوز هیدرالازین و پروپرانولول در ایجاد فشار خون پایین کنترله در بیماران تحت جراحی زیبایی بینی در بیمارستان خلیلی شیراز طی سال 94-1393

پیام:
چکیده:
مقدمه
میزان خونریزی حین عمل بطور مستقیم بر نتیجه جراحی بینی تاثیر گذار است. هر اقدام و روشی که سبب کاهش خونریزی شود ارزشمند خواهد بود. این مطالعه به منظور مقایسه اثر دو روش ایجاد هیپو تانسیون کنترله در حین عمل رینوپلاستی می باشد.
روش کار
دراین کارآزمایی بالینی تصادفی آینده نگر، تعداد 80بیمار با کلاس ASA یک کاندید رینوپلاستی، مورد مطالعه قرار گرفته اند. بیماران بطور تصادفی در دو گروه 40 نفره قرار گرفتند در گروهA، تک دوز هیدرالازین و پروپرانول و در گروه B انفیوژن رمیفنتانیل در طول بیهوشی استفاده شد. رضایتمندی جراح در حین عمل، فشارخون و ضربان قلب بیماران در حین عمل ثبت گردید. از نرم افزارSPSS جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده استفاده گردید.
نتایج
متغیر های زمینه ای و خصوصیات جراحی و بیهوشی بین دو گروه یکسان بود. رضایتمندی جراح از پاک بودن گستره ی عمل در گروه رمیفنتانیل بیشتر بوده است.( pvalue کمتر از 001/0) فشار خون در گروه رمیفنتانیل کاهش معنا داری داشته است(036/0=pvalue). تعداد ضربان قلب در دو گروه دارای تفاوت معنا داری نبوده است.(156/0=pvalue).
بحث و نتیجه گیری
در مجموع بر اساس نتایج حاصل چنین استنباط می شود که بیهوشی با استفاده از تجویز انفیوژن رمیفنتانیل می تواند سبب کاهش میزان خونریزی و افزایش میزان رضایتمندی جراح در جراحی رینوپلاستی گرددو این اثرگذاری به طور مشخصی بیشتر از استفاده از روش تجویز تک دوز هیدرالازین و پروپرانولول می باشد
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -29
لینک کوتاه:
magiran.com/p1623650 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.