مقایسه اثر پیش داروی خوراکی ملاتونین با گاباپنتین بر میزان درد و اضطراب بیماران در جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون تحت بیحسی موضعی با بلوک توپیکال

پیام:
چکیده:
زمینه وهدف
هدف اصلی از تجویز سدیشن درجراحی چشمی آماده سازی بیمار برای آرام ماندن درحین تزریق بی حسی و جراحی است .آرام بخشی ناکافی یا زیاد ممکن است به حرکت ناگهانی بیمار وبروز عوارض منجر شود .
هدف
مقایسه اثر ملاتونین و گاباپنتین بر درد واضطراب حین جراحی کاتاراکت تحت بیحسی توپیکال هدف اصلی این مطالعه است .
مواد وروش ها
این مطالعه کارآزمایی بالینی یک سوکور بر روی 81 بیمارکاندید جراحی کاتاراکت به روش فیکوامولسیفیکاسیون درمرکز آموزشی و درمانی امیرالمومنین رشت در سالهای 93و94 با بیحسی توپیکال انجام شد .بیماران بصورت تصادفی به یکی از سه گروه مطالعه وارد شدند .27 نفر 6 میلی گرم قرص ملاتونین -27 نفر 600 میلی گرم کپسول گاباپنتین و27 نفرپلاسبو (شاهد) 90 دقیقه پیش از ورود به اتاق عمل دریافت نمودند . دراتاق عمل گروه پلاسبو 1میلی گرم میدازولام دریافت نمودند وبه تمام بیماران 0.5میکروگرم فنتانیل به ازای هر کیلوگرم وزن بیمار داده شد. طی عمل، در صورت ابراز درد توسط بیمار ( VAS>3) دوز فنتانیل تکرار شده و در پرسشنامه ثبت گردید.. درد و اضطراب در زمان تجویز دارو - هنگام ورود به اتاق عمل -15 دقیقه پس از شروع جراحی مورد ارزیابی قرار گرفت .میزان آرام بخشی در زمان تجویز دارو - هنگام ورود به اتاق عمل -زمان بیحسی توپیکال -15 دقیقه پس از شروع جراحی وریکاوری بررسی شد.
یافته ها
در مطالعه حاضردرسه گروه از نظر متغیرهای زمینه ای(سن وجنس و بیماری زمینه ای)ونیز میزان اضطراب ودردوآرام بخشی تفاوت آماری معنی داری دیده نشد. درمقاطع زمانی مورد بررسی تفاوت بین شدت درد درزمان ورود به اتاق عمل و ترخیص از ریکاوری دیده شد .(0.001 و0.0001 ) اما در زمان دریافت دارو تفاوت آماری معنی داری بین شدت درد در سه گروه دیده نشد .از نظرشدت اضطراب بین سه گروه در ورود به اتاق عمل تفاوت معنی دار بود (0.034) اما در زمان ترخیص از ریکاوری تفاوت آماری معنی داری از نظر اضطراب دیده نشد .( 0.316 )
نتیجه گیری
پیش درمانی با ملاتونین -گاباپنتین و میدازولام اضطراب را به میزان مشابهی در بیماران کاهش می دهد . بعلاوه تک دوز گاباپنتین یا ملاتونین بعنوان پره مدیکاسیون به کاهش امتیاز درد نیز در بیماران منجر می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p1623652 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!