مقایسه تاثیر مصرف روغن زیتون فوق بکر(اکسترا ویرجین)و ایبوپروفن بر میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی در دانشجویان مبتلا به دیسمنوره اولیه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
دیسمنوره اولیه یکی از شایع ترین مشکلات زنان سنین باروری است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر روغن زیتون اکسترا ویرجین با ایبوپروفن بر میزان و طول مدت خونریزی قاعدگی طراحی شد.
مواد و روش ها
در یک کارآزمایی بالینی متقاطع 60 دانشجوی 17 تا 30 ساله ساکن خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد مبتلا به دیسمنوره اولیه بودند، به صورت در دسترس انتخاب و به تصادف و نسبت 1 به 1 در یکی از دو گروه دریافت کننده ایبوپروفن یا روغن زیتون اکسترا ویرجین قرار گرفتند. در گروه اول از دو هفته قبل از شروع قاعدگی به مدت دو ماه روزانه روغن زیتون (روزانه 25 سی سی) را مصرف نموده و پس از چهار هفته دوره پاکسازی در دو سیکل بعدی ایبوپروفن 400 میلی گرم هر 8 ساعت یکبار را در سه روز اول سیکل قاعدگی مصرف نمودند. گروه دوم نیز همین شیوه درمانی را طی نموده با این تفاوت که در دو سیکل اول ایبوپروفن و سپس روغن زیتون را مصرف نمودند. میزان و مدت خونریزی طی این 4 ماه مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات در محیط نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های آماری آنالیز واریانس با طرح متقاطع تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها
روغن زیتون و ایبوپروفن، مقدار خونریزی را نسبت به قبل از درمان کاهش دادند (05/0>p). در مقایسه تاثیر دو گروه در کاهش میزان خونریزی بعد از درمان رابطه معنی دار آماری به دست نیامد.
نتیجه گیری
مصرف روغن زیتون فوق بکر در کاهش میزان خونریزی موثر است و به نظر می رسد می تواند جایگزینی برای مصرف داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی باشد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
15
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624085 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!