توانایی تکامل اووسیت های شتر یک کوهانه درومداری بارور شده در محیط آزمایشگاهی به وسیله اسپرم های اپیدیدیم و انزال شده منجمد-ذوب شده

چکیده:
هدف از مطالعه حاضر مقایسه قابلیت بارورسازی اسپرم های اپیدیدیم و انزال شده منجمد-ذوب شده به منظور استاندارد سازی پروتکل آماده سازی مایع منی برای IVF بود. نمونه های مایع منی به وسیله واژن مصنوعی از 7 شتر درومداری جمع آوری شدند. تعداد 10 دم اپیدیدیم از شترهای بالغ کشتار شده جمع آوری شد و برای تهیه مایع غنی از اسپرم جداسازی، برش و شستشو داده شدند. اسپرم های اپیدیدیم و انزال شده برای انجماد مورد پردازش قرار گرفتند. اسپرم های اپیدیدیم و انزال شده منجمد-ذوب شده و تازه از لحاظ تحرک، زنده مانی، انسجام غشا و آکروزوم بررسی شدند. اسپرم های اپیدیدیم و انزال شده منجمد-ذوب شده برای تلقیح اووسیت های بالغ شتر در شرایط آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که حرکت پیشرونده اسپرم های تازه جمع آوری شده از ناحیه اپیدیدیم به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از اسپرم های انزال شده بود (به ترتیب، 75/1 ± 25/49 در مقابل 5/1 ± 5/38 درصد). شاخص زنده مانی اسپرم های اپیدیدیم به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از اسپرم های انزال شده بود (به ترتیب، 45/2 ± 63/96 در مقابل 08/4 ± 00/84). انسجام غشا و آکروزوم پس از ذوب اسپرم های اپیدیدیم به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از اسپرم های انزال شده بود. میزان مورولا و بلاستوسیست اووسیت های شتر بارور شده در محیط آزمایشگاه توسط اسپرم های اپیدیدیم منجمد-ذوب شده (به ترتیب، 8/0 ± 4/59، 7/0 ± 12/19 و 7/0 ± 29/10) به طور معنی داری (P<0.05) بیشتر از اسپرم های بارور شده توسط اسپرم های انزال شده منجمد-ذوب شده بودند (به ترتیب، 1/3 ± 27/48، 1/1 ± 63/11 و 8/0 ± 43/5 درصد). در نتیجه، اسپرم های اپیدیدیمی منجمد شتر درومداری قابلیت تحمل انجماد، بارورسازی اووسیت ها و تولید جنین ها را در محیط آزمایشگاهی بهتر از اسپرم های انزال شده دارند.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
253 -258
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624569 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.