مطالعه ضریب رشد آلومتریک نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در زندگی قبل از تولد جنین های نر و ماده بز

چکیده:
ضریب رشد آلومتریک کلی و ناحیه ای نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای و نقطه اختتام نخاع شوکی نسبت به مهره مربوطه در 36 جنین بز که از کشتارگاه اهواز جمع آوری شده بود مورد مطالعه قرار گرفت. این نمونه ها در 3 گروه، شامل گروه 1 (CRL 20-10 سانتی متر)، گروه 2 (30-21 سانتی متر) و گروه 3 (40-31 سانتی متر) و در هر گروه 6 جنین نر و 6 جنین ماده قرار گرفتند. مطالعه روی هر 3 گروه نشان داد، گر چه رشد ستون مهره ای بیشتر از رشد نخاع شوکی می باشد ولی این تفاوت رشد در سراسر ستون فقرات یکسان نمی باشد. در حالی که در نواحی گردنی و سینه ای، ضریب رشد نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای تقریبا ایزومتریک بود ولی در بخش خلفی ستون فقرات کاهش شدیدی در رشد نخاع شوکی نسبت به نواحی ذیربط ستون مهره ای وجود داشت و از قدام به خلف ضریب رشد آلومتریک به شدت منفی شد. از لحاظ جنسیت بین گروه های سنی جنینی اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). در 3 گروه جنینی به استثنای ناحیه سینه ای در بقیه نواحی بین نواحی هم نام اختلاف معنی دار (P<0.01) وجود داشت. در ناحیه کمری گروه 2 اختلاف معنی دار وجود نداشت (P>0.05). در نتیجه رشد آلومتریک منفی نخاع شوکی نسبت به ستون مهره ای در بخش خلفی ستون فقرات، مخروط نخاعی از مهره خاجی چهارم و پنجم در گروه 1 به مهره خاجی دوم در گروه 3 تغییر محل داده بود. در رابطه با نقطه اختتام نخاع شوکی بین جنین های نر و ماده اختلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05).
زبان:
انگلیسی
صفحات:
242 -246
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624571 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.