تومور پستانی مرتبط با جهش Hspb1 و غربالگری هشت جمعیت گربه دنیا

چکیده:
پژوهش حاضر بر غربالگری بر پایه Hspb1 هشت جمعیت گربه دنیا به منظور بررسی ارتباط جایگاه به تازگی یافت شده در موارد تومور پستانی گربه تاکید دارد. تعداد کل 180 گربه بر اساس جایگاه حذف Hspb1 4 bp (1514-1517del4) که در 6 مورد تومور پستانی در نژاد گربه سیامی دیده شد، غربال شدند. مطالعه ارتباط مورد-شاهدی غیر معنی داری با P=0.201 را تایید کرد و به طور کلی فراوانی 30/0 آلل جهش یافته در محدوده 20/0 تا40/0 در سایر جمعیت های گربه مشاهده شد. به طور مشابه، HWE نیز در نمونه های ترکیبی با P=0.860 دیده شد و در سایر جمعیت های گربه غیر پاکستانی نیز با طیف وسیعی 429/0 تا 708/0 غیر معنی دار یافت شد. این نتایج ممکن است به شیوه بهتری برای درک ارتباط این جایگاه جدید با اندازه نمونه های بزرگی از موارد مفید باشد و همچنین ممکن است به عنوان یک نشانگر بالقوه برای تشخیص تومور پستانی به خصوص در گربه ها و به طور کلی در همه جمعیت های حیوانی دیگر در ژنتیک مقایسه ای و زمینه ژنومیکس به کار رود.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
231 -236
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624574 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.