اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/ تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص

پیام:
چکیده:
هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش/ تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص بود. این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پسر دارای اختلال یادگیری خاص کلاس پنجم ابتدایی تشکیل دادند که در سال تحصیلی 94-93 در شهر اردبیل مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 40 دانش آموز پسر دارای اختلال یادگیری خاص بود که به صورت نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند (20 نفر برای هر گروه). برای جمع آوری داده ها از آزمون ریاضی کی مت، آزمون هوشی ریون، آزمون خواندن شفیعی و همکاران، آزمون بیان نوشتاری فلاح چای، پرسش نامه اضطراب اجتماعی و مصاحبه تشخیصی براساس DSM-5 استفاده شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) نشان داد که آموزش مبتنی بر پذیرش/ تعهد بر کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص موثر است (001/0P<). بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش می توان گفت ازآنجاکه آموزش مبتنی بر پذیرش/ تعهد می تواند بر ایجاد اعمال و پذیرش هیجانات تاثیر مهمی داشته باشد، این درمان می تواند منجر به کاهش اضطراب اجتماعی در این دانش آموزان شود؛ بنابراین توجه به اثربخشی آموزش پذیرش/ تعهد و سایر درمان های روان شناختی بر متغیرهای مرتبط با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
121 -140
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624686 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!