چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی ایران از دیدگاه خبرگان

پیام:
چکیده:
مقدمه
در سال های اخیر دانشگاه های دولتی با تغییرات اقتصادی-اجتماعی متعددی مواجه بوده اند. از یک سو، به دلیل استقلال حاصل از ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تاثیر عمده ای پذیرفته اند و از سویی دیگر، به دلیل تغییرات تعداد دانشجویان و کاهش بودجه سرانه و غیره فشارهای مضاعفی بر آنان وارد شده است. با توجه به این شرایط، ایجاد تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی آن ها ضرورتی غیرقابل انکار است. هدف از این پژوهش، تدوین چارچوبی برای تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی ایران با مبنا قراردادن الگوی اصلاح شده لادر است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر روش استنتاجی، توصیفی-پیمایشی و از لحاظ نوع پژوهش، همبستگی و از جهت هدف، کاربردی و توصیفی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد خبره در حوزه تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه ها در سال های 1394-1393 است. این پژوهش با بکارگیری فن دلفی در دو دور اجرا و از آزمون های دوجمله ای t، کلموگروف-اسمیرنوف، کروسکال والیس و فریدمن و نرم افزارSPSS نسخه 20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
یافته ها
محرک اصلی تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی ایران نیاز به اطلاعات بهای تمام شده برای قیمت گذاری است و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حسابرسی، به ترتیب، به عنوان پیش برندگان و گردانندگان تحول شناسایی شدند. تغییر در دیدگاه محافظه کارانه جامعه به عنوان مهم ترین عامل فرهنگی، ایفای نقش می کند. در این میان مدیران مالی دانشگاه ها باید رهبری این تحول را عهده دار شده و در بازه زمانی درازمدت و تدریجی اجرایی شود.
نتیجه گیری
در این پژوهش توانایی پیش بینی کنندگی الگوی اصلاح شده لادر، که در بسیاری از کشورها برای تبیین فرآیند تحولات بکار گرفته شده است، در رابطه با تحول در نظام پاسخ گویی مالی و عملیاتی دانشگاه های دولتی ایران و در شرایط محیطی ایران مستند شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624975 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.