ارزیابی نظام کنترل های داخلی موسسات غیرانتفاعی بر اساس چارچوب کوزو

مطالعه موردی: بیمارستان های دولتی شیراز
پیام:
چکیده:
مقدمه
طراحی و استقرار نظام حسابرسی داخلی و کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی دولتی مانند بیمارستان ها از ضروریات اساسی است. در این راستا، پژوهش حاضر به ارزیابی اثربخشی کنترل های داخلی در بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی شیراز بر اساس چارچوب پیشنهادی کوزو می پردازد.
روش پژوهش: روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی از نوع نظرسنجی است. کلیه کارکنان حوزه مالی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی شیراز (17 بیمارستان و درمانگاه) در سال 1394 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند که تعداد آن ها برابر با 339 نفر است. در این پژوهش از نمونه گیری استفاده نشد. در ارتباط با ارزیابی نظام کنترل های داخلی از پرسش نامه طراحی شده به وسیله کوزو و تعدیل شده با توجه به ماهیت بیمارستان های دولتی استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده ها، به ترتیب، از آزمون های «t یک نمونه ای» و «آزمون میانه» استفاده شد.
یافته ها
یافته های پژوهش حاکی از آن است که در نظام کنترل های داخلی بیمارستان ها و درمانگاه های دولتی شیراز اجزای کنترل های داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی خطر، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی و نظارت به طور اثربخش عمل نمی کند.
نتیجه گیری
در بیمارستان های دولتی شیراز باید سیاست هایی در جهت حمایت از واحد حسابرسی داخلی اعمال شود و کنترل های داخلی اثربخش طراحی و بکار گرفته شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
26
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624976 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.