بررسی رابطه بین اهرم مالی و معیارهای سنجش عملکرد شرکت های دارویی و مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها

پیام:
چکیده:
مقدمه
تصمیم های تامین مالی یا ساختار سرمایه، به دلیل تاثیرگذاری بر خطر و بازده سهامداران از تصمیم های مهم مدیریت مالی است. بنابراین، تعیین ساختار بهینه سرمایه یکی از مهم ترین مسائلی است که مدیران بنگاه های اقتصادی در فرایند تصمیم گیری های مالی با آن روبه رو هستند.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی است و از طرح شبه تجربی و رویکرد پس رویدادی استفاده می کند. برای آزمون فرضیه ها و تعیین متغیرهای خروجی تحلیل پوششی داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را شرکت های دارویی و مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393-1387 تشکیل می دهد. در این پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 19و نرم افزار Frontier Analyst نسخه 3 استفاده شده است.
یافته ها
بین متغیرهای نسبت جاری، نسبت سود عملیاتی به فروش، بازده دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و نسبت قیمت به سود هر سهم با اهرم مالی رابطه معنادار وجود دارد اما بین متغیرهای نسبت آنی و نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری هر سهم با اهرم مالی رابطه معنادار وجود ندارد. با توجه به وجود رابطه معنادار یاد شده بین اهرم مالی و معیارهای سنجش عملکرد، اهرم مالی به عنوان متغیر ورودی و معیارهای سنجش عملکرد به عنوان متغیرهای خروجی در فن تحلیل پوششی داده ها انتخاب شد و سپس با بکارگیری الگوی بازده به مقیاس متغیر ورودی محور فن تحلیل پوششی داده ها ساختار بهینه سرمایه برای شرکت ها تعیین شد.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش حاکی از این است که شرکت های دارویی و مواد غذایی که کارایی آن ها یک است از ابزار بدهی و ابزار سرمایه خود به نحو کاراتر استفاده کرده اند و این امر موجب شده است که این شرکت ها دارای عملکرد بهتری باشند. به عبارت دیگر، این شرکت ها نسبت به سایر شرکت ها از منابع مختلف مالی در اختیار خود به نحو مطلوب تر و کارآمدتری استفاده کرده اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
97
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624977 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.