تحلیل پویای عملکرد شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده های پنجره ای و شاخص مال مکوئیست

پیام:
چکیده:
مقدمه
صنعت دارو نقش اساسی در توسعه سلامت کشور دارد. این صنعت با مسائلی چون استفاده نامناسب از ظرفیت تولید بهره ور روبه روست که ضرورت پژوهش در این زمینه را ایجاب می کند. با استفاده از شاخص های مالی می توان عملکرد شرکت های مختلف حاضر در این صنعت را با هم مقایسه کرده و با تعیین الگو، زمینه پیشرفت شرکت ها از این لحاظ را فراهم کرد.
روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع کمی است. در این پژوهش از ترکیب روش تحلیل پوششی داده های پنجره ای و شاخص مالم کوئیست برای اندازه گیری پویای کارایی و رتبه بندی شرکت های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. به این ترتیب که با استفاده از 11 شاخص تاثیرگذار و بکارگیری نرم افزار DEAPنسخه 1/2، عملکرد 16 شرکت دارویی در بازه زمانی 1393-1388 بررسی شده است.
یافته ها
تغییرات بهره وری کل در صنعت دارویی در دوره مورد مطالعه کاهش یافته است و علت اصلی آن کاهش تغییرات کارایی مدیریتی، مقیاسی و فن آوری بوده است.
نتیجه گیری
نتایج پژوهش نشان می دهد که به جای تحلیل مقطعی، استفاده از تحلیل پویای عملکرد با ترکیب دو روش تحلیل پنجره ای و شاخص مالم کوئیست و دقت نظر در تحلیل جابه جایی مرز کارا می توان ارزیابی دقیق تری از عملکرد شرکت ها ارائه کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
42
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624980 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.