آلودگی هوا و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
پژوهش های مرتبط با سلامت نشان می دهد که آلودگی هوا تاثیر منفی بر حالات روانی اشخاص دارد. پژوهش های تجربی در روانشناسی نیز نشانگر این است که حالات روانی بد باعث افزایش خطرگریزی افراد می شود. مطالعات انجام شده در زمینه مالی و اقتصادی در دنیا حاکی از اثر حالات روانی بد بر نرخ بازده سهام است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و بر مبنای ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. این پژوهش به بررسی اثر حالات روانی ناشی از آلودگی هوا و ارتباط بین آلودگی هوا و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1390 با بکارگیری اطلاعات روزانه شاخص آلودگی هوا و اطلاعات بازده سهام می پردازد. از رگرسیون سری زمانی و نرم افزار Eviews نسخه 7 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
یافته ها
نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش بیانگر این است که آلودگی هوا رابطه منفی با نرخ بازده کل سهام بورس اوراق بهادار تهران دارد.
نتیجه گیری
تصمیم های سرمایه گذاران تا حد زیادی تحت تاثیر حالات روحی آنان است و آلودگی هوا از جمله عواملی است که می تواند بر خلق و خوی و حالات روانی انسان ها اثر بگذارد. یافته های پژوهش نشان دهنده رابطه منفی و معنادار بین آلودگی هوا و بازده سهام است. این امر موید نظریه های مالی رفتاری است. اگر چه با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده حاصل از الگوی رگرسیون، آلودگی هوا مقدار کمی از تغییرات بازده اوراق بهادار را تبیین می کند.
زبان:
فارسی
صفحه:
61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1624982 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.