ساماندهی و نیازسنجی رشته های فنی و حرفه ای در شهرستان ارومیه

چکیده:
پژوهش حاضر به ساماندهی و نیازسنجی شاخه فنی و حرفه ای در شهرستان ارومیه می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر، معلمان و کارفرمایان مرد و زن شهرستان ارومیه است که مشتمل بر 3434 دانش آموز، 333 نفر عوامل اجرایی و تعداد نامعلوم کارفرمایان است. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول گرجسی و مورگان 322 دانش آموز برآورد و تعداد 20 معلم و 10 کارفرما بنابه نظر اساتید به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی می باشد. ابزار پژوهش شامل سه پرسش نامه محقق ساخته با در نظر گرفتن روایی و پایایی مشتمل بر 35 سوال بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی از t تک متغیره، تحلیل واریانس یک راهه، tدو نمونه مستقل و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت موجود رشته های فنی و حرفه ای در سطح نسبتا مطلوب قرار دارد. معلمان نسبت به دانش آموزان نگرش مثبت تری دارند و بین نگرش معلمان با کارفرمایان، دانش آموزان با کارفرمایان و دانش آموزان دختر و پسر تفاوتی وجود ندارد. همچنین اولویت رشته ها از دیدگاه گروه های مورد مطالعه، جمع بندی و مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند تا ضمن شناخت نیازهای جامعه مورد مطالعه موجبات آمایش رشته های فنی و حرفه ای فراهم آید.
زبان:
فارسی
صفحات:
73 -88
لینک کوتاه:
magiran.com/p1625173 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.