رابطه اخلاق اسلامی کار و هوش معنوی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطهاخلاق اسلامی کار وهوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مرودشت بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان آموزش و پرورش بالغ بر 120 نفر است، طبق جدول مورگان حجم نمونه برابر با 92 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران، پرسش نامه هوش معنوی بدیع و همکاران، و پرسش نامه اخلاق اسلامی کاری یوسف استفاده شده است. به منظور استخراج و تحلیل اطلاعات از روش آماری ضریب همبستگی و رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شده است. نتایج نشان دادکه بین اخلاق اسلامی کار و هوش معنوی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد،بین ابعاد هوش معنوی (تفکر کلی و بعد اعتقادی، خودآگاهی و عشق و علاقه) با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، خودآگاهی وعشق و علاقه متغیر پیش بینی کننده قوی برای رفتار شهروندی سازمانی بوده است.اخلاق اسلامی کار می تواند رفتارشهروندی سازمانی را پیش بینی کند.
زبان:
فارسی
صفحات:
22 -36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1625180 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.