انتخاب تامین کننده با استفاده از ترکیب A H P و نظریه ی مجموعه های تقریبی، و ارائه ی مدلی برای سطرجدید تخصیص سفارش به تامین کنندگان منتخب

چکیده:
انتخاب تامین کننده یک مسئله ی تصمیم گیری چندمعیاره است که هم عوامل کمی و هم عوامل کیفی را شامل می شود. همچنین تصمیمات انتخاب تامین کننده، به علت لزوم درنظرگیری توابع هدف مختلف به طور هم زمان، دارای پیچیدگی خاصی است. از سوی دیگر در عالم واقع، غالبا این توابع هدف با یکدیگر در تعارض خواهند بود؛ بنابراین در فرایند انتخاب تامین کننده، تبادلات میان معیارها باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. هنگامی که شرایط تخفیف حجمی مطرح باشد، این مسئله قدری پیچیده تر می شود. در این تحقیق مدلی ترکیبی از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )A H P( و نظریه ی مجموعه های تقریبی ارائه شده است. همچنین یک مدل برنامه ریزی چندهدفه، برای تخصیص سفارش به تامین کنندگان منتخب ارائه شده است. الگوریتم حل مدل چندهدفه ی پیشنهادی با استفاده از یک مثال عددی نشان داده شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -98
لینک کوتاه:
magiran.com/p1625400 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.