مقایسه وضعیت جسمانی و فشارخون سیستولیک دانش آموزان دختر شهری و روستایی

پیام:
چکیده:
مقدمه
فعالیت های جسمانی مختلف می تواند در بهبود سلامتی و ارتقا سطح آمادگی افراد بالاخص دانش آموزان نقش مهم و ارزنده ای داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت آمادگی جسمانی و فشارخون سیستولیک دانش آموزان دختر شهری و روستایی انجام گرفت.
روش کار
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقایسه ایی است. از 1243 دانش آموز دختر دبیرستانی شهرستان مراغه در رده سنی 17-16 سال تعداد 60 نفر به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و در دو گروه شهری و روستایی قرار گرفتند. از ابزار «انجمن بهداشت، تربیت بدنی، تفریحات سالم و بازی های موزون آمریکا»American Alliance for Health، Physical) Education، Recreation and Dance (با روایی همزمان و پایایی اندازه گیری شده در مطالعه گذشته استفاده شد. ابتدا فشار خون سیستولیک در سه مرحله، 24 ساعت، 30 دقیقه و قبل از آغاز اجرای آزمون عوامل وضعیت جسمانی، اندازه گیری شد. پس از بررسی وضعیت جسمانی دو گروه مورد، مجددا فشار خون، در سه مرحله بلافاصله بعد، نیم ساعت بعد و 24 ساعت بعد از آزمون اندازه گیری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس نسخه 21 تحلیل شد.
یافته ها
عوامل وضعیت جسمانی از جمله دراز و نشست، دوی 45 متر سرعت، پرش جفت و آزمون 9×4 متر چابکی، هم چنین فشارخون سیستولیک بلافاصله و نیم ساعت بعد از آزمون آمادگی جسمانی، در بین دو گروه شهری و روستایی تفاوت معناداری نداشت. ولی فشار خون سیستولیک دو گروه شهری (1/185± 10/18و روستایی 24 ساعت بعد از آزمون (867/0 ± 10/71 تفاوت معناداری مشاهده شد (0/05= P).
نتیجه گیری
متعاقب فعالیت ورزشی، افزایش بیشتری در فشارخون دختران روستایی نسبت به دختران شهری ایجاد می شود. با توجه به کاهش وضعیت جسمانی دختران روستایی، مشارکت ورزشی برای آن ها پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p1626200 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!