شیوع مشکلات اسکلتی - عضلانی ناشی از کار در اندام های تحتانی در بین کارگران ایرانی: یک مطالعه متاآنالیز

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
طی دهه های گذشته مشکلات اسکلتی- عضلانی به طور روز افزون در سراسر دنیا گسترش یافته اند. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع مشکلات اسکلتی- عضلانی در اندام های تحتانی ناشی از کار در ایران، جهت دستیابی به نتایجی کامل با قدرت آماری بالا، با استفاده از روش متاآنالیز انجام شد.
روش بررسی
در مطالعه حاضر به صورت مرور نظام مند کلیه مقالات مرتبط با میزان شیوع مشکلات اسکلتی - عضلانی در اندام های تحتانی در بین کارکنان ایران، در محدوده ی زمانی از سال 2000 تا 2010 ، از طریق جستجو در پایگاه های استنادی معتبر مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با روش متاآنالیز و با استفاده از مدل اثرات تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
کل حجم نمونه مورد بررسی در مطالعات انجام گرفته در ایران ،6090 نفر با میانگین 225 نمونه در هر مطالعه بود. میزان شیوع مشکلات اسکلتی- عضلانی در اندام تحتانی در مشاغل مختلف و با فاصله اطمینان 95 درصد، به این ترتیب برآورد شد: کمر 50 درصد (57/5- 42/5)، ران و باسن 7/20 درصد (25 – 16/4)، ،زانو 42/1درصد (49/1 – 35/1) و مچ پا 72/7درصد (36/7–18/8).
نتیجه گیری
شیوع مشکلات اسکلتی- عضلانی ناشی از کار در اندام های تحتانی به ویژه در ناحیه های کمر و زانو در ایران در مقایسه با سایر مطالعات مشابه انجام شده در خارج از کشور بیشتر بود. برای کنترل و کاهش آن، اجرای برنامه های مداخله ای هدفمند مبتنی بر مداخلات و آموزش های بهداشت شغلی و ارگونومی، بویژه برای اندام ها، پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p1628230 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!