بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و عصاره جلبک دریایی قهوه ای بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم

چکیده:
این مطالعه با هدف بررسی اثر سطوح مختلف کود اوره و عصاره جلبک قهوه ای (Nizamuddinia zanardiniii) بر صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم طراحی و انجام شده است. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در پنج سطح عصاره جلبک دریایی قهوه ای (صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد) و سه سطح صفر، 25 و 50 درصد میزان مصرف متداول کود اوره 46 درصد (میزان مصرف متداول کود اوره 300 کیلوگرم در هکتار بود) به اجرا درآمد. پس از رشد و رسیدگی کامل گندم، میزان کربوهیدرات محلول دانه، میانگین وزن سنبله، میانگین تعداد دانه های سنبله، وزن دانه های سنبله، شاخص برداشت سنبله، عملکرد دانه و زیست توده اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که کاربرد عصاره جلبک دریایی منجر به افزایش معنی داری در میزان شاخص های رشد مورد بررسی نسبت به شاهد گردید. در تیمارهایی که از مخلوط کود جلبکی به همراه 25 درصد میزان مصرف متداول کود اوره استفاده شد، میزان شاخص های رشد مورد نظر به طور معنی دار افزایش یافت که این برهمکنش و هم افزایی کود جلبکی با کود اوره را نشان داد. در تیمارهایی که از مخلوط عصاره جلبکی به همراه 50 درصد میزان مصرف متداول کود اوره استفاده شده است، شاخص های رشد مورد بررسی کاهش معنی داری را نسبت به تیمارهای مخلوط عصاره جلبکی به همراه 25 درصد میزان مصرف کود اوره نشان دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p1631342 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.