بررسی امکان کاهش خسارت ناشی از تنش قطع آبیاری بر ویژگی های فیزیولوژیک و کیفیت ذرت دانه ای با کاربرد پلیمر سوپر جاذب

نویسنده:
چکیده:
به منظور بررسی اثر کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگی های کمی و کیفی ذرت دانه ای هیبرید NS640 در شرایط تنش قطع آبیاری، این آزمایش در سال زراعی 93- 1392 به روش کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. کرت های اصلی شامل آبیاری در چهار سطح نرمال، قطع آبیاری در مرحله تشکیل ساقه، قطع آبیاری در مرحله ظهور گل تاجی، قطع آبیاری در مرحله ظهور گل بلال بوده و پلیمر سوپرجاذب در سه سطح شامل عدم کاربرد سوپرجاذب، کاربرد 15 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب و کاربرد 30 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب در کرت های فرعی مقایسه شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که اثر ساده تنش کم آبی بر همه صفات مورد آزمایش یعنی تعداد دانه در بلال، وزن هزاردانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، محتوی آب نسبی و درصد پروتئین معنی دار بود. هم چنین اثر ساده سوپرجاذب غیر از صفات وزن هزاردانه، شاخص برداشت و محتوی آب نسبی بر سایر صفات معنی دار بود. از طرفی برهمکنش تنش کم آبی و سوپرجاذب بر تعداد دانه در بلال و عملکرد دانه معنی دار شد. بیش ترین عملکرد دانه معادل 1063 گرم در مترمربع مربوط به آبیاری نرمال و کاربرد 30 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب بود و در میان اجزای عملکرد نیز بیش ترین تعداد دانه در بلال با 7/340 مربوط به همین تیمار بود. بیش ترین میزان پروتئین با 79/9 درصد در تیمار قطع آبیاری در مرحله ظهور گل بلال به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده در شرایط تنش قطع آبیاری مشخص شد،کاربرد پلیمر سوپرجاذب موجب بهبود ویژگی های کمی ذرت دانه ای می شود. در نتیجه مصرف 30 کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب در این شرایط برای ذرت توصیه شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
86 -94
لینک کوتاه:
magiran.com/p1631543 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.