بررسی تلفیق روش های مختلف کاربرد علف کش کلودینافوپ پروپارژیل و تراکم گندم (Triticum aestivum L.)در کنترل یولاف وحشی (Avena ludoviciana)

چکیده:
سابقه و هدف
با توجه به مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف علف کش ها می توان با مدیریت تلفیقی ضمن حفظ کارایی علف کش ها، میزان مصرف آنها را کاهش داد. کشاورزان همواره با آلودگی علف های هرز در مزارع خود مواجه اند و تعداد کارگران وجین کار، دفعات شخم و میزان مصرف علف کش، برای کنترل علف های هرز نشان از اهمیت آنها دارد (او، 1986). با این که معرفی علف کش ها پیشرفتی مهم در زمینه کشاورزی محسوب می شود (پیک و همکاران، 1991) اما آسیب به محصول زراعی، نگرانی-های مربوط به انتقال علف کش به مناطق غیر هدف، شدت گرفتن مقاومت علف های هرز به علف کش ها، افزایش نگرانی های زیست-محیطی و سلامت انسان، از جمله موضوعات موثر در بازنگری مدیریت شیمیایی علف های هرز می باشد (بلک شا، 2006). مدیریت بلند مدت و موفق علف های هرز نیازمند تغییر روش کنترل ساده علف های هرز به سامانه ای است که تولید مثل علف هرز را محدود نموده، جوانه زنی آن را کاهش و توان رقابت آن را با محصول زراعی به حداقل رساند. هدف از اجرای این آزمایش، بررسی امکان کاهش مقدار مصرف علف کش کلودینافوپ در تلفیق با تراکم های مختلف گندم جهت کنترل یولاف وحشی در مزارع گندم می باشد.
مواد و روش ها
آزمایش مزرعه ای در سال 1387 در روستای حسین آباد ملک واقع در 25 کیلومتری شرق شهرستان گرگان انجام شد. عملیات تهیه زمین شامل شخم و دو دیسک عمود بر هم و کرت بندی بودند. کرت های آزمایشی به ابعاد 2 در 5 متر در نظر گرفته شدند. این آزمایش، به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد که تیمارها شامل تراکم های گندم (توصیه شده و 150 درصد تراکم توصیه) و دز علف کش کلودینافوپ (عدم مصرف، 60، 80 و 100 درصد دز توصیه شده) و نحوه کاربرد علف کش (یکباره و خرد شده) بودند. وزن تر و خشک علف های هرز به تفکیک گونه یک ماه پس از سم پاشی اندازه گیری شدند. عملکرد گندم با حذف اثر حاشیه ای از مساحت سه متر مربع محاسبه گردید.
یافته ها
نتایج آزمایش نشان داد که درصد کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در کاربرد خرد شده علف کش کلودینافوپ بیشتر از کاربرد یکباره آن بود. افزایش تراکم گندم به 150 درصد تراکم توصیه شده باعث افزایش کارایی کنترل در کاربرد یکباره علف کش کلودینافوپ شد، در حالی که کاربرد خرد شده، بدون افزایش تراکم گندم، همواره کارایی بیشتری نسبت به کاربرد یکباره نشان داد. عملکرد گندم نیز همواره در کاربرد خرد شده علف کش بیشتر از کاربرد یکباره آن بود. تفاوت معنی داری بین عملکرد گندم در کاربرد خرد شده 80 و 100 درصد دز توصیه شده کلودینافوپ در هر دو تراکم توصیه شده و 150 درصد تراکم توصیه شده وجود نداشت. می توان نتیجه گرفت که عملکرد مطلوب در هر دو تراکم گندم در کاربرد خرد شده 80 درصد دز توصیه شده کلودینافوپ بدست آمد. همینطور با افزایش کارایی علف کش کلودینافوپ، عملکرد گندم افزایش یافت و این افزایش عملکرد در هر دو کاربرد خرد شده و یکباره از رابطه مستقیم برخوردار بود.
نتیجه گیری
رهیافت کاربرد خرد شده علف کش باعث افزایش کارایی کنترل علف هرز و کاهش میزان مصرف علف کش کلودینافوپ به میزان 20 درصد شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
177 -189
لینک کوتاه:
magiran.com/p1631964 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.