تاثیر مکمل کلسیم در بارداری بر غلظت کلسیم در شیر مادر در شهرستان اسلامشهر

پیام:
چکیده:
مقدمه
با وجود انجام مطالعات نسبتا زیاد در مورد ارتباط بین دریافت کلسیم در دوره شیردهی با غلظت کلسیم در شیر مادر، تاثیر مقدار دریافت این ماده مغذی در دوره بارداری بر غلظت کلسیم در شیر مشخص نیست. وجود چنین ارتباطی اخیرا به وسیله بعضی پژوهشگران پیشنهاد شده است ولی هنوز گزارش کارآزمایی بالینی در این مورد منتشر شده است. هدف از این کارازمایی کنترل شده تصادفی دوسوکور، تعیین تاثیر مصرف مکمل کلسیم در بارداری بر غلظت کلسیم در شیر انسان بود.
مواد و روش ها
68 مادر باردار، از هفته 28 تا 30 بارداری به صورت تصادفی در یکی از دو گروه (مکمل کلسیم) (یک گرم در روز، به صورت دو کپسول کربنات کلسیم) یا (دارونما) قرار گرفتند. مصرف کپسول ها تا هنگام زایمان ادامه یافت. 1.5 تا 3 ماه پس از زایمان، از مادران نمونه شیر گرفته شد و غلظت کلسیم آنها با استفاده از اسپکتروفوتومتری جذب اتمی اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 9 و با آزمونهای t و مربع کای تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
از نظر خصوصیات دموگرافیک، تن سنجی، دریافت انرژی و کلسیم از راه غذا و فشار خون اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشد. همچنین دو گروه از نظر ضریب پیروی از پروتکل پژوهش اختلاف معنی داری نداشتند و هیچ کدام از افراد شرکت کننده دخانیات مصرف نمی کردند. میانگین و انحراف معیار غلظت کلسیم در شیر رسیده در دوگروه «مکمل کلسیم» و «دارونما» به ترتیب 228±38 و 235±42 میلی گرم در لیتر بود (P=0.49).
نتیجه گیری
مطالعه حاضر فرضیه تاثیر مصرف مکمل کلسیم را در سه ماهه سوم بارداری بر غلظت کلسیم در شیر رسیده تایید نکرد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
307
لینک کوتاه:
magiran.com/p163302 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!