اثر عصاره ماکروجلبکی بر خصوصیات رشدی نشاهای گوجه فرنگی

چکیده:
اثر عصاره جلبک سبز (Chaetomorpha gracilis) بندرعباس و جلبک سبز رشته ای (Spirogyra sp) رودخانه سیرچ استان کرمان بر روی خصوصیات رشدی گیاه گوجه فرنگی مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش پرایمینگ بذور در پتری دیش، عصاره آب گرم جلبک سبز ساحل بندرعباس (Chaetomorpha gracilis)، جلبک سبز رشته ای (Spirogyra sp) رودخانه سیرچ، کود عصاره جلبک های دریایی، آب مقطر، بذور کنترل، اسید سالیسیلیک و اسید اسکوربیک برای آزمایش جوانه زنی استفاده شدند. آنالیز مقایسه میانگین برای صفت درصد جوانه زنی مشخص نمود که بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به پیش تیمار عصاره جلبک های دریایی، عصاره جلبک سبز رشته ای (Spirogyra sp) و تیمار عصاره آبی جلبک سبز Chaetomorpha gracilis ساحل بندرعباس بودند. بیشترین طول ساقه چه و ریشه چه را گیاهان پیش تیمار شده با عصاره آبی جلبک سبز ساحل بندرعباس و عصاره آبی جلبک دریایی داشتند. در آزمایش دوم، تاثیر عصاره جلبک بر رشد گیاهچه گوجه فرنگی، تیمارهای عصاره آبی جلبک سبز (Chaetomorpha gracilis) ساحل بندرعباس، جلبک سبز رشته ای (Spirogyra sp) رودخانه سیرچ، کود عصاره جلبک های دریایی، آب مقطر و کود مایع در شرایط گلخانه استفاده شدند. تیمارهای عصاره آبی ماکرو جلبک سبز(Chaetomorpha gracilis) بندرعباس، عصاره جلبک های دریایی و کود مایع بیشترین اثر مثبت را بر روی صفات عرض برگ، طول ساقه چه، طول ریشه چه و میزان کلروفیل برگ داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633796 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.