پاسخ برخی توده های هندوانه به سطوح مختلف تنش کم آبی ناشی از پلی اتیلن گلیکول

چکیده:
به منظور بررسی پاسخ پنج توده هندوانه (TN.93.765، TN.93.469، TN.93.485، TN.93.425و TN.93.330) به تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. این تحقیق در محیط آبکشت (هیدروپونیک) با چهار سطح مختلف پتانسیل اسمزی ناشی از پلی اتیلن گلیکول6000 شامل 0 (شاهد)، 4/0-، 8/0-، 2/1- مگاپاسکال بررسی شد. بر پایه نتایج به دست آمده در بین توده های هندوانه تفاوت معنی داری مشاهده شد. توده های TN.93.765و TN.93.485 کمترین کاهش وزن تر، خشک و سطح برگ و بیشترین میزان رنگیزه های نورساختی (فتوسنتزی) را در سطح تنش شدید (Mpa2/1-) به خود اختصاص دادند. میزان رنگدانه های سبزینه (کلروفیل) و کاروتنوئید با افزایش میزان پتانسیل اسمزی تا سطح 8/0- افزایش تدریجی نشان داد اما در سطح تنش 2/1- میزان آن ها کاهش یافت. در بین توده های موردبررسیTN.93.765 از اصفهان و TN.93.485 از خراسان بیشترین مقدار پرولین، فنل کل و ارزش پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) را در سطح تنش شدید به خود اختصاص دادند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان استنباط کرد که این توده ها به شرایط تنش خشکی در مقایسه با توده های دیگر متحمل تر هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
571 -579
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633831 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!