تاثیر قارچ ریشه آربسکولار بر برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی در انگور رقم پرلت در شرایط دمای بالا

چکیده:
دمای بالا از جمله عامل های محیطی محدودکننده رشد گیاه در بسیاری از مناطق است. بنابراین با روند رو به افزایش پدیده گرم شدن کره زمین در سال های اخیر، بررسی تاثیر دمای بالا در رقم ها و گونه های مختلف و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تحمل گیاهان اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش تاثیر قارچ ریشه (میکوریزا) آربسکولار بر برخی صفات فیزیولوژیکی و ریخت شناختی (مورفولوژیکی) یا شاخص های رشدی در انگور رقم پرلت در سه سطح دمایی شامل 25، 40 و 45 درجه سلسیوس، بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. بر پایه نتایج به دست آمده کارایی فتوشیمیایی نظام نوری 2 (فتوسیستمII ) در گیاهان بدون مایه کوبی با قارچ در دمای 45 درجه سلسیوس به میزان زیادی کاهش یافت. شاخص سبزینگی نیز در دمای 40 و 45 درجه سلسیوس در حالت مایه کوبی نکردن با قارچ کاهش یافت، درحالی که این کاهش در گیاهان مایه کوبی شده با قارچ کمتر بود. درصد کلنیزاسیون ریشه با قرار گرفتن گیاهان در معرض دمای 45 درجه به طور معنی داری کاهش یافت. به طورکلی تلقیح گیاهان با قارچ ریشه آربسکولار تا حدی باعث بهبود تحمل به شرایط تنش دمایی در انگور رقم پرلت شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
553 -559
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633833 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!