بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی و نورساختی گیاه ریحان مقدس (Ocimum sanctum)

چکیده:
ریحان مقدس (Ocimum sanctum) یکی از مهم ترین گیاهان دارویی تیره نعناعیان است. به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی آهن بر میزان آهن جذب شده، سبزینه (کلروفیل) و فراسنجه های نورساختی (فتوسنتزی) ریحان مقدس، آزمایشی در سال زراعی 91-1392 در مزرعه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی، دانشگاه شهید چمران اهواز بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در شش تیمار و سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل: شاهد (بدون محلول پاشی)، محلول پاشی با کلات آهن (1 و 5/1 گرم در لیتر) و نانوکلات آهن (5/0، 1 و 5/1 گرم در لیتر) بودند. نتایج نشان داد، کاربرد محلول پاشی کود آهن بر صفات میزان آهن و سبزینه برگ، نرخ هدایت روزنه ای، تعرق، نورساخت خالص و کارایی مصرف نور در سطح احتمال 1 درصد معنی دار بود. بیشترین میزان آهن جذب شده، هدایت روزنه ای، نرخ تعرق و کارایی مصرف نور در تیمار محلول پاشی 1 گرم در لیتر نانوکلات آهن مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان سبزینه، کاروتنوئید و نرخ نورساخت خالص در تیمار محلول پاشی 5/1 گرم در لیتر نانوکلات آهن به دست آمد. کمترین میزان صفات یادشده در تیمار شاهد مشاهده شد. ترکیب غالب اسانس گیاه شامل اوژنول، 1،8- سینئول و متیل کاویکول بود. بر پایه نتایج به دست آمده، برای بهبود صفات یادشده، محلول پاشی 1 گرم در لیتر نانوکلات آهن پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
543 -552
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633834 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!