بررسی تاثیر کائولین بر میزان آفتاب سوختگی و شاخص های کیفی انار رقم ملس ترش ساوه

چکیده:
آفتاب سوختگی عارضه ای فیزیولوژیکی است که با کاهش کیفیت میوه انار، سالانه آسیب و زیان زیادی به باغداران وارد می کند. در این پژوهش، تاثیر کائولین بر حفظ کیفیت و کاهش آفتاب سوختگی میوه انار رقم ملس ترش ساوه بررسی شد. درختان انار طی فصل رشد در سه مرحله به ترتیب 45، 75 و 105 روز پس از تشکیل میوه با چهار سطح کائولین فرآوری شده (0، 5/2، 5 و 10 درصد) محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد که کائولین به طور معنی داری آفتاب سوختگی میوه را کاهش داد. میزان مواد جامد محلول (TSS)، فلاونوئید کل و آنتوسیانین کل و میزان فعالیت آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، پراکسیداز و کاتالاز در میوه های تیمارشده کمتر از شاهد بود. همچنین میزان سیانیدین 3- گلوکوزید، سیانیدین 3و5- دی گلوکوزید، دلفینیدین 3و5- دی گلوکوزید و پلارگونیدین 3و5- دی گلوکوزید در میوه های تیمارشده با کائولین به طور معنی داری در مقایسه با شاهد کاهش یافت. در مقابل، میزان فنل کل میوه افزایش یافت، اما تغییر معنی داری در ظرفیت پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) کل و میزان TA، pH، TSS/TA و دلفینیدین 3- گلوکوزید و پلارگونیدین 3- گلوکوزید آب انار مشاهده نشد. در کل، سه بار محلول پاشی درختان انار با غلظت 5 درصد کائولین با فاصله سی روز برای جلوگیری از آسیب و زیان آفتاب سوختگی میوه انار توصیه می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
491 -499
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633839 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!