تاثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه های نورساختی، میزان و اجزای اسانس مرزه تابستانه رقم اصلاح شده ساترن (Satureja hortensis L. cv Saturn)

چکیده:
به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف سولفات آمونیوم بر رنگیزه های نورساختی (فتوسنتزی)، میزان و اجزای اسانس گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis L.)، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار در شرایط آب و هوایی کرج به اجرا درآمد. تیمارها شامل پنج سطح مختلف سولفات آمونیوم شامل: شاهد (0)، 40، 60، 80 و 100 کیلوگرم سولفات آمونیوم بود که به صورت سرک به کرت ها اضافه شد. در مرحله گلدهی کامل، بوته های مربوط به هر تیمار برداشت شدند و صفات مورد بررسی شامل میزان سبزینه یا کلروفیل (b،a و کل)، میزان کاروتنوئید، درصد، عملکرد و اجزای اسانس اندازه گیری شد. نتایج، نشان دهنده تفاوت معنی دار تیمارها بر برخی از صفات اندازه گیری شده بود. از 26 ترکیب شناسایی شده در تیمارهای مختلف، تنها دوازده ترکیب تحت تاثیر سطوح کودی قرار گرفتند. همچنین درصد و عملکرد اسانس نیز به طور معنی داری تحت تاثیر تیمارها تغییر پیدا کردند. با افزایش سطوح مختلف سولفات آمونیوم درصد و عملکرد اسانس افزایش معنی داری پیدا کرد به طوری که بالاترین درصد و عملکرد اسانس (به ترتیب 55/3 درصد و 97/49 میلی لیتر) مربوط به تیمار 100 کیلوگرم سولفات آمونیوم و کمترین میزان (به ترتیب 68/2 درصد و 32/16 میلی لیتر) مربوط به تیمار شاهد بود. کارواکرول به عنوان ترکیب اصلی این گیاه تحت تاثیر تیمار کودی قرار گرفت. بالاترین میزان کارواکرول (06/52 درصد) و کمترین میزان (57/46 درصد) به ترتیب در تیمارهای40 و 60 کیلوگرم سولفات آمونیوم اندازه گیری شد. کمترین میزان محتوای سبزینه کل (69/18 میلی گرم بر گرم نمونه تر) مربوط به تیمار 100 کیلوگرم سولفات آمونیوم بود و دیگر تیمارها در یک گروه قرار داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
481 -490
لینک کوتاه:
magiran.com/p1633840 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!